Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   譚投水以殉蕭欽相妻毛氏香山人順治九年賊梁子直犯城毛與其小姑許字

   繆昆卿者恐為賊污同時自沈於池同邑楊思誠妾夏氏李鳳侣妻高氏王簡生妻程氏俱以不受

   賊辱投井蕭子讓妻胡氏李公憲妻郭氏麥君貺妻李氏何嘉㑹妻袁氏俱以夫亡殉節烈女劉氏

   許字楊貫六未嫁夫亡葬柩經其門遂投繯𫉬救後聞有求婚者復自經又楊氏女許字鄭式徽夫

   殁訃聞即嘔血誓死父母知不可奪乃歸鄭仍不食死金有庫妻白氏南海人夫

   亡守節康𤋮六年 旌同邑尚之忠妻孔氏李天佑妻馬氏舒尚夢妻殷氏姪婦姚氏徐尚友妻蘇

   氏陳廷璣妻羅氏莫自强妻佟氏蔡長泰妻賴氏劉德明妻張氏潘于俊妻倫氏潘啟相妻蘇氏葉

   光龍妻黎氏邱紹金妻劉氏羅作谋妻何氏陳宗行妻何氏何松兆妻劉氏何體甡妻杜氏張萃雄

   妻梁氏𫎇帷彦妻李氏黄耀型妻梁氏徐翰選妻梁氏盧崇修妻龎氏潘恪賢妻馮氏洗臯客妻黄

   氏麥宏泰妻徐氏龎宇璧妻招氏麥宣馥妻黄氏陳瑜文妻洗氏馬遠妻陳氏梁鼎妻姚氏陳在思