Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/16

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   宁標妻陳氏均夫亡殉節徐輪美妻張氏東莞人夫亡守節康熙三十七年 旌同

   邑祁能𥙿妻袁氏盧其漸妻謝氏李耀絃妻翟氏張天然妻何氏尹宏祖妻李氏丁光祺妻尹氏鍾

   韶妻濮氏翟元岱妻趙氏蔡玫妻羅氏趙奕爵妻李氏庾瑚妻黎氏周祥慶妻袁氏尹衍梧妻徐氏

   尹廷榮妻陳氏李青紘妻姚氏庾叶文妻林氏梁嘉鈁妻張氏尹漸進妻羅氏鄧繼章妻濮氏祁禹

   績妻尹氏烈婦袁裔相妻黎氏貞女陳翹進聘妻麥氏羅烈祖聘妻李氏均康熙年間 旌

   氏女東莞人許字葉氏康熙初海寇掠境執其母女懼辱自投於水賊義之歸其母同時黎氏

   女八娘及筓未字賊美其色驅之行女罵賊𬒳十九年海賊復掠黎式妻曹氏黎昂妻周氏盧掄

   上妻尹氏林張敘妻陳氏何天祺妻黎氏周子顯妻黎氏何衷文女俱以拒賊被害又殷奕垣妻廖

   氏夫亡殉節謝亦昇女東莞人康𤋮二十年海寇掠其村驅之行以白刃逼之即引頸

   就刃未殊復墜樓死同邑馮宜園妻張氏爲賊所執投水死王汝梅妻陳氏寇殺其姑與其子瑞樑