Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   允楫妻梁氏劉俊兼妻何氏林尚喜妻周氏林之姸妻樊氏謝采石妻吳氏方竒鳳妻陳氏謝雲遠

   妻李氏何玉章妻陳氏何仲祿妻孔氏馮叶佳妻伍氏蔡名焻妻余氏尹連繼妻梁氏妾姚氏尹湛

   妻蔡氏陳瑞予妻羅氏陳兆熊妻熊氏陳岳東妻蔡氏林簡臣妻張氏黎彦旬妻張氏黎啟泰妻呉

   氏申佩元妻李氏江磊方妻李氏林天路妻陳氏何叔翺妻蘇氏呉桂成妻何氏徐洪旭妻李氏倪

   逸圍妻黄氏謝學文妻黎氏張元妻黄氏何公述妻謝氏何廷滚妻高氏崔申浩妻李氏梁占平妻

   陳氏崔申琳妻劉氏陳梓妻殷氏鄧雲錦妻蔡氏烈婦梁給妻何氏龎喜集妻馬氏曾宜彭妻陳氏

   郭仁瑞妻洪氏周賢江妻鍾氏區賢勇妻李氏潘歳集妻李氏貞女孔肇安聘妻簡氏蘇探鼇聘妻

   何氏秦廷梓聘妻徐氏孔衍紀聘妻簡氏林成緒聘妻歐氏衞應公聘妻李氏韓彦昌聘妻李氏何

   庸昭聘妻李氏高緝五聘妻何氏韓科士聘妻梁氏李運祥聘妻陳氏簡聯徳聘妻曾氏梁仁彦聘

   妻羅氏馮昭廷聘妻黄氏何文獻聘妻季氏烈女胡亞伍均乾隆年間 旌陳際楚妻