Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   氏温啟孳妻葉氏温賢重妻黎氏楊昭宇妻李氏李周臣妻尹氏李介眉妻康氏關韶榖妻陳氏何

   昌卿妻杜氏李瀚澤妻馮氏烈婦區健維妻鄭氏姚景華妻鄭氏陳彬才妻楊氏陳祐開妻蘇氏何

   華静妻潘氏梁添稼妻潘氏吳泰客妻麥氏岑立敬妻周氏貞女蘇某聘妻李氏吳性文聘妻羅氏

   張文光聘妻何氏甘明仲聘妻阮氏陳凌翰聘妻楊氏梁宏熙聘妻黎氏鄧仲德聘妻李氏朱日彌

   聘妻李氏周恒仲聘妻梁氏鄧達容聘妻蘇氏何⺊五聘妻陳氏黄扶輪聘妻林氏胡朝昇聘妻張

   氏何熙衿聘妻廖氏陳文友聘妻梁氏盧永昌聘妻馮氏梁明偉聘妻鄭氏胡德純聘妻梁氏馮此

   臣聘妻麥氏馮元爵聘妻倫氏王大猷聘妻梁氏盧世炳聘妻胡氏鄭克摯聘妻周氏張爵仁聘妻

   李氏葉昌龍聘妻陳氏袁德恭聘妻梁氏林方賢聘妻陳氏吕顯宗聘妻林氏黄光鉽聘妻何氏蘇

   滋培聘妻鄧氏何賢卓聘妻潘氏蘇德棉聘妻胡氏關科照聘妻陳氏陳前聚聘妻羅氏左如光聘

   妻康氏李復如聘妻羅氏楊大成聘妻胡氏楊大五聘妻羅氏呉源流聘妻鄧氏麥大訓聘妻李氏