Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   姚氏陳維念妻鄭氏李金潤妻陳氏朱式享妻黄氏羅公達妻黎氏陳恒兆妻袁氏劉錫侯妻袁氏

   何法孔妻陳氏陳詔稷妻王氏陳次文妻何氏陳祖思妻鄭氏陳文英妻王氏鄭夢憲妻張氏莫自

   谷妻湛氏鄧宙公妻王氏鍾元炎妻鄭氏温尚震妻黎氏王秋見妻詹氏陳廷獻妻王氏黎節動妻

   何氏鄧又遜妻陳氏霍廷仲妻秦氏張祚漸妻李氏李儒光妻姚氏李映榴妻尹氏鄭亮如妻莫氏

   黎國幹妻何氏鄧履上妻王氏王英璘妻鄧氏王登庸妻陳氏羅超若妻李氏謝文若妻鍾氏陳湛

   上妻鄭氏袁賦君妻楊氏王冀一妻李氏趙聯玉妻羅氏謝元静妻黄氏陳桐彦妻黄氏鍾萬石妻

   謝氏張贊士妻尹氏陳國輝妻彭氏陳壯祖妻方氏梁迴漢妻呉氏謝天瑞妻何氏鍾楚木妻余氏

   謝金鼎妻劉氏張平長妻何氏周昌麟妻張氏李衮斯妻王氏方殷聘妻陳氏張日信妻馬氏黎博

   之妻袁氏翟文蓮妻李氏李錦英妻黄氏樊興俊妻陳氏呉公大妻陳氏陳協三妻黄氏張方軾妻

   鄧氏張濟妻唐氏朱挺儔妻陳氏李伯友妻袁氏鍾嘉寵妻謝氏李象賢妻陳氏謝文思妻朱氏陳