Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   妻姚氏陳衍基妻鄺氏烈婦盧永振妻單氏劉佳木妻莫氏周學濂妻何氏毛守文妻馮氏烈女吳

   恪甫女陳其昌女何由均乾隆年間 旌胡張來妻關氏增城人夫亡殉節

   子阮妻譚氏新㑹人夫亡守節乾隆二年 旌同邑黄忠照妻吕氏鄧定昇妻聶氏李

   衍泗妻盧氏黄河清妻趙氏馬士元妻李氏馮祚洪妻吕氏何濤妻霍氏梁上昇妻黄氏何澤沐妻

   譚氏梁浩雲妻潘氏甘熙宜妻易氏陳宏衍妻黎氏何瀚妻屈氏鍾自青妻林氏黄攀桂妻張氏蘇

   揖汝妾陳氏黄朝拱妻吕氏陳紹宗妻鍾氏陳上桂妻莫氏區亮聖繼妻余氏鍾煒餘妻陳氏陳積

   芳妻黎氏陳駒芳妻聶氏陳思賢妻盧氏阮遇雲妻劉氏阮耀祖妻林氏盧和欽妻鄧氏許培妻何

   氏何廷輔妻蘇氏莫燮元繼妻譚氏蘇楨妻陳氏蘇爌妻譚氏陳毓韜妻呉氏林剛任妻吕氏廖奕

   翰妻張氏馬箕裘妻陳氏葉永愷妻李氏梁臯九妻陸氏李上玲妻陳氏鄺廷揖妻張氏劉宏𦗟妻

   吕氏陳廷燦妻唐氏陳廷彩妻甘氏李文拱妻黄氏陳洛之妾梁氏譚茂林妻張氏謝道浤妻譚氏