Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   氏陳汝翼妻趙氏鄺馥妻陳氏趙同建妻李氏李文邁妻馮氏梅瑞燾妻陳氏李長臧妻伍氏雷天

   長妻李氏烈婦鄧亞長妻黄氏梅耀妻陳氏貞女伍鳴岐聘妻趙氏均乾隆年間 旌温德

   象妻朱氏清遠人子以尚妻徐氏均夫亡守節乾隆八年 旌同邑黄琛妻曹氏烈婦梁

   勝章妻温氏烈女曾永隆聘妻李氏均乾隆年間 旌温起茂妻梁氏新安人夫

   亡守節乾隆三年 旌同邑樊擴振妻曾氏賴經斐妻鄧氏陳聖恵妻曾氏鄭元猷妻鄧氏黃夢桃

   妻葉氏吳國琇妻李氏文翔千妻鄭氏鍾卓孟妻文氏鄧䇿妻麥氏陳迪祥妻葉氏鄧衍其妻黄氏

   陳必捷妻葉氏藍芝五妻鄭氏文和廷妻陳氏文迭光妻麥氏鄧昌又妻呉氏曾平容妻葉氏麥舜

   遜妻洗氏羅祐傳妻陳氏洗名遠妻陳氏曾京弼妻陳氏鄧允眷妻何氏鄭經天妻鄧氏葉金友妻

   鄭氏葉有玉妻鄭氏鄭夢瑜妻關氏文毓秀妻陳氏鄭之位妻黄氏方俊侯妻張氏鄭漸登妻林氏

   尹埰妻侯氏林世任妻尹氏鄭喬叔妻姜氏王廷彦妻劉氏鄧恒圖妻文氏呉應簡妻黄氏文㺺妻