Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   慶十五年 旌劉士祥妻盧氏增城人夫亡守節嘉慶二十五年 旌同邑宋桂香

   妻潘氏劉天錫妻陳氏姚裕堂妻單氏陳繞輝妻王氏劉富波妻王氏陳士元妻黎氏貞女徐聖畿

   聘妻鍾氏均嘉慶年間 旌黄顯章妻張氏新會人夫亡守節嘉慶四年 旌同

   邑陳君德妻屈氏黄傳祖妻何氏陳鎤賢妻李氏梁業球妻鄧氏陳徴發妻張氏區師靖妻聶氏莫

   天與妻陳氏聶大中妾林氏莫錫公妻蘇氏伍會錬妻許氏甄偉章妻吕氏李仰蘭妻馮氏顧顯元

   妻梁氏鄭上達妻周氏聶魁首妻伍氏黎仕進妻鍾氏莫茂妻李氏李朝綱妻盧氏鍾植森妻李氏

   張寛堂妻李氏梁崇禮妻黄氏林作賢妻李氏梁道髙妻林氏黄如玉妻屈氏李嶠英妻吕氏陳芳

   興妻盧氏陳為則妻余氏鍾懋仁妻何氏盧正從妻莫氏曾尚行妻李氏關言荃妻屈氏黄忠極妻

   呉氏李德行妻陳氏貞女盧芳迴聘妻區氏何朝泰聘妻李氏何惠貞聘妻黎氏莫勝培聘妻張氏

   張耀啟聘妻盧氏陳家琴聘妻李氏烈女陳瑞蓮與從妹和姑均嘉慶年間 旌何城保