Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   里東西距一百五十三里南北距一百二十五里東至惠州府連平州界一百五十里西至英德縣

   界三里南至英德縣界三十里北至曲江縣南雄州始興縣夾界九十五里東南至惠州府長寕縣

   界一百五十里西南至英德縣界五里東北至江西龍南縣界二百五十里西北至曲江縣界一百

   十里漢桂陽郡湞陽縣地梁承聖末分置翁源縣屬清遠郡隋平陳郡廢屬南海郡唐武德五年

   洭州貞觀元年改屬韶州五代宋因之元初廢大德五年復置改屬英德州明洪武初屬韶州府

   本朝嘉慶十六年改屬南雄府十七年仍屬韶州府英德縣在府西南二百二十里東西距

   三百八十五里南北距二百二十五里東至翁源縣界一百三十五里西至連州陽山縣界二百五

   十里南至廣州府清遠縣界一百十五里北至曲江乳源兩縣夾界一百十里東南至惠州府長寕

   縣並佛岡廳夾界一百三十里西南至清遠縣界一百十五里東北至翁源縣界一百二十里西北

   至乳源縣界一百八十里漢置湞陽含洭二縣屬桂陽郡後漢因之三國吳改屬始興郡晉及宋齊