Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹山川︺錢石山在曲江縣東寰宇記引湘川記其狀四方有若臺巨石三囬壁立上有碎石如

  錢故名明統志在縣東八十里玉山隋書地埋志曲江縣有王山元和志在縣東南十里始興

  記郡東有玉山草木滋茂泉石澄澈蓮花山在曲江縣南宋史開寶三年潘美伐南漢劉鋹

  使其将李承渥列象為陣拒英於蓮花峯下即此輿地紀勝山以形得名為州治對山明統志在縣

  南五寳石山在曲江縣南輿地紀勝在縣南十五里一名伏虎山圖經寳石山多伏虎

  相傳唐時有人徙其一石去至夜虎街其石復回舊處鄉人神之立廟其上虎榜山

  江縣南四十五里一名迴龍山西南臨江有石高十餘丈闊五十丈形如張榜中有小洞可容二百

  南華山在曲江縣南六十里溪水廻環峯巒奇秀産茶與椒上為象嶺唐儀鳯初僧盧

  能傳法於此亦名儀鳳山髻山在曲江縣南九十里延袤一百餘里山路險塞 本朝康熙二

  十二年建營於此芙蓉山在曲江縣西五里始興記郡西南有芙蓉岡高若玉山鄰枕郊