Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  城周一千二百六十二丈門五池周一千四百五十六丈元至正十七年土築明正統十年甃石

   本朝順治四年康熙六年正三年乾隆十二年十六年重修揭陽縣城周一千六

  百丈門五舊水門四今塞内外池各長一千六百丈元至正中建明宏治間增建 本朝康熙中兩

  經濬池乾隆八年修饒平縣城周七百二十一丈門四北臨溪東西南三面池長七百五

  十二丈明成化中建 本朝順治間康熙二十四年乾隆五年重修惠來縣城

  百四十四丈門四東西南三面有池廣二丈七尺明嘉靖初建 本朝順治十三年增建雍正四年

  修乾隆五年重修大埔縣城周五百十九丈有奇門三池深三尺明嘉靖五年建 本

  朝順治間修康熙十四年雍正七年重修澄海縣城周九百二十五丈有奇門五池周七

  里明嘉靖四十五年建 本朝順治十三年康熙八年二十二年乾隆六年十年重修普寕

  縣城周七百丈門四繞城濬溪為池明萬厯十四年建 本朝順治十三年康熙十三年