Page:Sibu Congkan Xubian264-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-166.djvu/160

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  嘉靖初移於練江村轄平湖古埕古汀神山四栅隆慶三年改屬惠來今置鹽課司鳳城驛

  在海陽縣北門外明置崇禎末廢本朝順治中復置康熙三十九年產溪驛在海陽縣

  北七十里明初置今裁靈山驛在潮陽縣南門外明初置嘉靖四年移於北郭後又移此

  桃山驛在揭陽縣東三十里明洪武四年置隆慶二年黄岡驛在饒平縣

  南一百里陳塘堡明初置嘉靖後廢北山驛在惠來縣西門外明初置在縣西十五里菴頭

  嘉靖六年置於此今裁大陂驛在惠來縣西八十里洪武四年置今裁神泉

  街在大埔縣城東濱河當汀漳潮惠之衝魚鹽百物所聚和平市在潮陽縣西南三十

  里和平村明置河泊所於此浮山墟在饒平縣東南三十里東洋屯一名百丈埔宋張世

  傑妻許氏會陳弔眼之師出黄岡與元兵戰亡於此

 ︹津梁︺廣濟橋在海陽縣東跨老鴉洲宋建名濟川橋廣二丈長一百八十丈分據東西二洲