Page:Sibu Congkan Xubian265-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-167.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  蕉林徑在縣西南曹洞徑閘白水徑閘蟠龍徑閘在縣東北皆有鄉兵戍守北津寨

  江縣南三十里北津山西麓舊有望海亭明萬厯四年於此置水寨十四年築城周二百二十丈門

  三爲海津要隘海防考明初陽江海朗𩀱魚三所各設備倭官一員毎年駕船汎海劄泊海陵青州

  戙船澳等處春冬二汛嘉靖三十五年撤三所汛守於是海酋朱良寶等焚刼海陵北津地方萬厯

  初設立北津砦爲重地所分汛地東至新寕芒洲上下川與廣海衛會哨西至呉川限門與白鵠寨

  㑹哨既又以海境廣闊分爲三哨中哨泊戙船澳左哨泊新寕寨門澳右哨泊電白蓮頭澳二十八

  年以後復畫界爲守以海朗寨官兵分守信海東至廣海衛界孃澳起西至馬牯石止雙魚寨官兵

  分守信海東自馬牯石起西至蓮頭寨北額港止而北津寨官兵毎至汛期則協同出哨戙船澳蓋

  府境海防惟陽江爲最大人山寨在恩平縣西三十里猺寨也通志縣境猺山凡七

  白沙山寨在德慶州東北猺寨也州志州境猺山五十四大峒寨在封川縣東德