Page:Sibu Congkan Xubian266-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-168.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   趾朝陽鎮州西南有水口六處曰潭家黄標藏涌西陽大亭小亭並入海之路皆置卒戍守舊志合

   浦縣入海水道有白龍港在縣東南四十里相近有武刀港珠場港在縣東南五十里大亷港一名

   川江港在縣東南六十里榕根港在縣東南一百六十里又東二十里爲英羅港一名官砦港接高

   州府石城縣界又三汉港在縣西南三十里鱟港在縣西南五十里欽州入海水道有南港在州南

   六十里牙山港在州東南七十里大觀港一名大洸港在州東南九十里又漁州港一名那浪港在

   州西南一百八十里其東爲篷羅港又貼浪港在州西南二百四十里接交趾界白沙江

   在合浦縣東一百二十里源出廉西博白縣界榮草岸横江曰香草江南流至白沙塘又南流至榕

   根港入海又新寮江在縣東六十里源出母鷄山壓馬江在縣東十五里源出陸湖峒俱南流由大

   亷港入海又大河江在縣東南三十里源出望牛嶺西南流由武刀港入海亷江在合浦縣

   東南舊唐志謂之合浦江九域志謂之宴水輿地紀勝宴水在合浦縣北源出容川大容山明統志