Page:Sibu Congkan Xubian267-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-169.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   禮秦檜聞之十年不調戴之邵廬陵人乾道五年知雷州何公渠外無隄鹹潮時為禾害

   之邵沿海築圩岸建橋閘以洩水並濬二渠之淤塞民名為載公隄又建郡學城南自是人文漸盛

   徐應龍建寕人嘉定間知雷州為政寛厚愛民如子勸農興學士民戴之薛直夫

   永嘉人嘉熙初知雷州始闢試闈修理隄防振舉廢墜雷俗病不知醫專事巫禱乃創立惠民藥局

   敎以醫療︹明︺李希祖河南人洪武七年通判雷州開荒田萬餘頃立社學敷條敎在任數

   年未嘗妄辱一人秩滿去州人各贐一錢終不受陳本㑹稽人洪武中知海康縣區别廬井

   招撫流亡遠近歸者七百餘家卒於官囊無餘資黄敬天台人永樂七年知雷州府府多囚

   擊敬至悉為剖決獄一空在任數年民安訟息戴浩鄞縣人正統八年雷州府仁恕清勤嘗

   遇旱祝天曰願減十年算祈降三日霖果大雨廳事産芝三莖王麒太和人天順中知海康縣

   時猺賊為患麒日以忠義激其民屢出擊賊斬獲無算副使毛吉壯其勇節薦於朝遷雷州府通判