Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   王氏均乾隆年間 旌李遇天妻蘇氏澄邁人夫亡守節乾隆三年 旌同邑陸

   挺秀妻徐氏王大猷妻某氏王國勝妻姜氏陳士輝妻邱氏李遇妻王氏李潤新妻蔡氏李材俊妻

   陳氏王之寶妻莫氏均乾隆年間 旌莫賢模妻周氏定安人夫亡守節乾隆七

   年 旌同邑黄鑑妻吳氏黄鏞妻王氏黄𨰜妻許氏黄正基妻陳氏莫豫魁妻王氏王守正妻鄧氏

   王霽妻程氏莫令模妻邱氏莫崇勲妻陳氏張奇勲妻呉氏呉運濟妻王氏陳廷鈺妻莫氏莫綬章

   妻邢氏莫震元妻周氏邱懋先妻方氏洪綱妻王氏莫阮妻周氏黄鋐妻許氏均乾隆年間 旌

   陳志賢女文昌人年及笄未字遇强暴不從捐軀明志乾陸四年 旌同邑節婦蔡宏俊

   妻符氏林淮仁妻王氏潘箕命妻葉氏鄧昌林妻韓氏張柄瑛妻邢氏張洪祐妻許氏何文偉妻馮

   氏范京科妻林氏貞女韓淑騰聘妻葉氏均乾隆年間 旌馮瑜妻王氏會同人夫

   亡守節乾隆五年 旌同邑黎敷妻王氏符業銘妻王氏李楊源妻林氏王巂成妻李氏王晉涖妻