Page:Sibu Congkan Xubian268-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-170.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  始興縣在州城西一百里東西距一百五十里南北距二百十里東至本州界八十里西至

  韶州府曲江縣界七十里南至韶州府翁源縣界一百六十里北至本州界五十里東南至江西贛

  州府龍南縣界一百四十里西南至翁源縣界一百十里東北至本州界八十里西北至仁化縣界

  九十里漢豫章郡南埜縣地三國呉分置始興縣屬始興郡晉及宋齊因之梁置安遠郡隋平陳郡

  廢屬南海郡唐屬韶州宋開寶四年改屬南雄州元屬南雄路明屬南雄府 本朝嘉慶十一年

  府為州屬南雄州

 ︹形勢︺控帶羣蠻𬓛㑹百越傑然峙於一隅宋修城記枕楚

  跨越為南北咽喉

 ︹風俗︺俗雜夷夏宋倅廳題名記地雖褊小無異珍之産以來

  四方之民而土性温厚有膏沃之田以為家給之