Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  門氏趨入救姑焰熾不得出俱死火滅衆視灰 -- 灰 燼中猶以一臂抱姑也劉珍如妻曾

  氏興寕人夫亡守節乾隆十八年 旌同邑羅曠妻黄氏陳良訓妻羅氏陳文沛妻揭氏陳淑唐

  妻曾氏烈婦温某妻何氏何采卿妻陳氏黄亮采妻楊氏均乾隆年閒 旌周東昇妻

  藍氏長樂人夫亡守節乾隆元年 旌同邑周南潮妻魏氏李君樹妻魏氏田什紫妻鄒氏田

  倫紫妻廖氏陳堯妻吉氏何嘉謨妻魏氏羅體彩妻劉氏楊果任妻陳氏衞壬彭妻李氏張祝多妻

  廖氏楊元溶妻吉氏魏基勲妻胡氏魏循政妻鍾氏魏基熙妻馮氏魏依徴妻李氏陳其亮妻戴氏

  劉庭材妻魏氏鍾秉琳妻魏氏葉豫立妻張氏鄒華鵬妻曾氏劉廷彬妻鄭氏陳裕生妻劉氏黄繼

  善妻李氏鍾東京妻曾氏李展才妻魏氏何莊度妻魏氏貞女黄端瑾聘妻卓氏烈女張登鳳聘妻

  李氏均乾隆年閒 旌藍志芹妻林氏平逺人守正捐軀乾隆十九年 旌同邑

  烈婦蕭思敬妻韓氏二十年 旌邱及豪妻梁氏鎮平人夫亡守乾隆五年