Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 大清一統志

  廣西統部在 京師西南七千四百六十里東西距二千八百一十里南北距二千九百六十

   五里東至廣東肇慶府廣寕縣界一千二百六十里西至雲南廣南府土富州界一千五百五十里

   南至廣東廉州府靈山縣界二千四十五里北至貴州黎平府永從縣界九百二十里東南至廣東

   高州府石城縣界一千一百八十里西南至越南國界二千三百十里東北至湖南永州府東安縣

   界三百四十五里西北至貴州興義府貞豐州界一千三十六里

  ︹分野︺天文翼軫分野鶉尾之次按古荆州為翼軫分野惟梧州府之蒼梧

   藤容岑溪四縣為牛女餘俱屬翼軫故當以翼軫為主

 ︹建置沿革︺禹貢荆州南徼春秋時為百越地秦始皇

   三十三年以陸梁地置桂林象郡漢初屬南越國