Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  五十四年裁右營一員經制外委十五員舊設十八員乾隆五十四年裁

  中營一員嘉慶二年裁左右營二員額外外委九員

  鎮守右江鎮總兵官駐思恩府百色中左右三營遊擊二員

  駐本營右營駐泗城都司守備三員 千總五員舊設六員

  乾隆五十四年裁一員把總十員舊設十二員乾隆二十一年裁左營一員五十

  四年裁中營一員經制外委十八員九駐本營九分防四塘邏村平馬皈

  樂邏里馬域百樂百莫沙𥚃谷汛額外外委九員

   以上左右江二鎮均聽巡撫提督節制

  義寕協副將駐龍勝左右二營都司守備右營駐廣南千總

  四員二駐本營二分防芙蓉獨車二汛把總八員四駐本營四分防義寕龍