Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   隆六年析置龍勝廳今縣界東西距一百十里南北距一百五里東至靈川縣界二十里西至龍勝

   㕔界九十里南至臨桂縣界十五里北至龍勝㕔界九十里東南至臨桂縣界十里西南至永寕州

   界一百十四里東北至靈川縣界五十里西北至龍勝㕔界九十九里漢始安縣地唐為靈川縣地

   本義寕鎮五代晉天福八年置義寕縣屬桂州宋開寳五年省六年復置後屬靜江府元屬靜江路

   明屬桂林府隆慶五年改屬永寕州 本朝仍屬桂林府全州在府東北二百五十里東西距

   一百五十里南北距一百四十五里東至湖南永州府零陵縣界七十里西至興安縣界八十里南

   至灌陽縣界五十里北至湖南寶慶府新寕縣界九十五里東南至灌陽縣界五十五里西南至興

   安縣界一百八里東北至湖南永州府東安縣界九十五里西北至新寕縣界一百一十里漢置零

   陵縣元𪔂六年於縣置零陵郡領洮陽縣後漢移郡治泉陵縣以零陵洮陽二縣屬之晉及宋齊以

   後因之隋廢二縣改置湘源縣仍屬零陵郡唐屬永州五代晉天福中改縣曰清湘於縣置全州宋