Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  色市在土田州西一百里右江所經有剝色渡水陸交㑹為滇黔來往之衝府屬襟喉之地

 ︹津梁︺南關橋在府南 本朝康熙五年建○永濟橋在府南明萬厯間建隆興

  橋在府北四十里東門橋在武緣縣東門外鄧橋在武緣縣西南十里平武

  橋在賓州東南五里太平橋在賓州南門外附近有迎春橋五星橋在遷江縣

  東南十里龍降橋在遷江縣西南二十里淡竹橋在上林縣東八里相近有周利

  鎮武橋在上林縣北七十里廣濟橋在土田州東十里武陽橋

  田州北明統志在故上隆州北五十里喬利橋在白山土司西南三十里保合橋

  在興隆土司南三十里喬陽橋在興隆土司南三十里鐵鎻橋在定羅土司西

  古麗橋在下旺土司東門外周鹿橋在那馬土司東南數步明正統間建闊五

  丈長四倍之為四境通衢那陽橋在都陽土司東南一百五十里盤詰渡在遷江縣