Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   南丹土州界三十五里南至那地土州界一百十里北至思恩縣界八十里東南至東蘭州界五十

   五里西南至東蘭州界一百三十里東北至思恩縣界六十五里西北至南丹土州界六十三里古

   蠻地唐羈縻智州地宋初置河池縣屬羈縻金城州後屬智州治平二年改屬宜州大觀初於縣置

   庭州改縣曰懷德四年州廢仍曰河池縣南宋屬慶遠府元屬慶遠路明宏治十七年升為河池州

   屬慶遠府本朝因之 思 恩縣在府西北一百五十里東西距三百七十里南北距三百

   十里東至天河縣界一百七十里西至河池州界二百里南至宜山縣界三十里北至貴州都匀府

   荔波縣界二百八十里東南至宜山縣界三十五里西南至河池州界四十五里東北至都匀府古

   州界三百五十里西北至荔波縣界一百五十里古蠻地唐貞觀十二年開置環州治正平縣兼置

   思恩縣屬之天寳初改正平郡乾元初復曰環州屬嶺南道後省正平移州治思恩縣宋熙寕八年

   州廢以縣屬宜州南宋屬慶遠府元屬慶遠路明宏治十七年改屬河池州 本朝屬慶遠府