Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   志柳州貞觀九年置崖山縣後省寰宇記崖山縣在宜州南二十里唐貞觀四年置宋史地理志景

   祐三年廢崖山縣 按唐志柳州崖山縣貞觀九年置寰宇記作貞觀四年置疑柳州宜州並有崖

   山非以柳州崖山改屬宜州也東璽廢縣在宜山縣西舊唐書地理志粤州東璽與州同

   置寰宇記在宜州西六十里文獻通考宜州五代時為馬氏所據後入南漢省東壐都亮廢

   縣在思恩縣東宋置寰宇記都亮縣在環州東二十里舊志縣東有都亮鄉即故縣或曰即唐之

   都𫎇縣也中平廢縣在南丹土州北宋史地理志大觀元年於南丹州中平縣置砦曰靖

   南尋撥隸庭州大觀四年移靖南砦於孚州舊志本州哨有中村即故縣永定土司

   定土司治明置土夷考明正統六年老人黄祖記與思恩土官岑瑛通謀議割地附於思恩土人韋

   萬秀以復地為名倡亂成化二十二年南鄉清潭等猺賊復叛願取前地别立長官司宏治五年撫

   臣鄧廷瓚奏割歸善洛三鄉及都博端簡二里二十四村地立永定司以韋槐為正長官韋朝和為