Page:Sibu Congkan Xubian273-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-175.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   泰川池陽龍陽四縣治長恭五年置新樂寕風梁石羅風四縣七年更名泰州徙治寕風省長恭更

   池陽曰承恩復以藤州之安基隸之八年徙治安基復為鷰州十二年省龍陽承恩十八年州廢以

   寕風屬藤州後省新樂安基梁石羅風宋史地理開寶三年省寕風縣舊志寕風舊縣在縣 一

   百里長恭廢縣在縣西七十里渭龍舊縣在容縣西南唐書地理志容州渭龍武德四年

   析普寕置寰宇記開寶五年併渭龍入普寕縣廢城在容州東十里欣道舊縣在容縣東

   北即隋安人縣也隋書地理志永平郡寕人縣開皇十五年置曰安人十八年改名焉唐書地理志

   容州欣道本寕人縣隸藤州貞觀二十三年更名來屬寰宇記開寶五年併欣道入普寕其廢縣在

   容州東六十里大雲樓在梧州東城上白鶴樓在梧州西城上又有獨秀樓在州子

   鬱秀樓在藤縣治東明統志以鬱繡二江合流於此因名環翠樓在藤縣治

   南明洪武五年建江月樓在藤縣治北宋蘇軾南遷過此有江月詩後人建樓因名