Page:Sibu Congkan Xubian274-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-176.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  陵廢縣在宣化縣東元和志縣西南至邕州一百里景雲後置唐書地理志乾元後開山峒

  置寰宇記開寶五年廢入武縁横山廢縣在宣化縣東唐書地理武德五年析宣化置

  屬邕州乾元後省思籠廢縣在隆安縣南元和志縣東至邕州三百里唐書地理志乾

  元後開山峒置寰宇記𨵿寶五年廢入宣化明統志廢縣在府境思龍鄉樂山廢縣

  州東南隋書地理志鬱林郡樂山梁置樂陽郡隋平陳改為縣十八年改名樂山元和志縣西至横

  州一百二十里本漢廣鬱縣地陳於此置樂陽郡開皇十年廢郡為縣仍為樂山屬縁州大業初

  屬鬱林郡貞觀中改屬横州舊志宋開寶五年廢樂山故城在州東南五里樂山鄉武羅廢

  縣在永淳縣北八十里舊唐書地理志巒州武羅與州同置元和志縣南至州七十里寰宇記開

  寶五年廢入永定舊志今為武羅鄉靈竹廢縣在永淳縣東北八十里唐置屬巒州舊唐

  書地理志巒州靈竹與州同置元和志縣西至州九十里寰宇記開寶五年廢入永定舊志今為靈