Page:Sibu Congkan Xubian280-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-182.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 麗江府在雲南省治西北一千二百四十里東西距七百四十五里南北距二百九十里東至永

  北廳界一百三十里西至怒夷界六百十五里南至大理府賓川州界二百三十五里北至𫎇畨界

  五十五里東南至永北廳界三百二十里西南至大理府雲龍州界六百三十里東北至永北廳界

  四百八十里西北至西畨界四百五十里自府治至 京師一萬一千七百六十里

︹分野︺天文東井輿鬼分野鶉首之次

︹建置沿革︺禹貢梁州荒裔漢越巂郡西徼地三國漢

 為建寕郡晉以後為寕州隋屬巂州唐因之後入

  於蠻為越析詔唐書南蠻傳其先渠帥有六自號六詔南詔一曰越析詔又越析詔

  居故越析州南詔𫎇氏置麗水節度宋時磨些蠻據此