Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  十二年改南甸州正統八年陞宣撫司 本朝因之隸騰越㕔土官刀氏世襲干崖宣撫

  司在㕔城西南一百二十里東至南甸宣撫司界四十里西至盞達宣撫司界五十里南至隴川

  宣撫司界八十里北至南甸宣撫司界五十里本漢永昌郡徼外地舊名干賴睒亦曰渠瀾睒白蠻

  居之元中統初内附至元十二年置鎮西路軍民總管府領三甸隸金齒等處宣撫司明洪武十五

  年改鎮西府永樂中改長官司正統八年陞宣撫司 本朝因之隸騰越㕔土官刀氏世襲

  達副宣撫司在㕔城西南一百四十里東至干崖宣撫司二十里西至巨石關一百里

  南至銅壁關一百里北至猛瞼八十里本干崖宣撫司地明正統中置副宣撫司萬厯九年為緬所

  滅 本朝平滇置盞達副宣撫司嘉慶二十四年陞騰越州為直隸㕔盞達屬焉土官刀氏世襲

  隴川宣撫司在㕔城西南一百四十里東至芒市安撫司界一百八十里西至干崖宣

  撫司界八十里南至木邦舊宣慰司界一百八十里北至南甸宣撫司界六十里本漢永昌郡徼外