Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  山在州北十二里上有龍池周五十餘丈池旁有圓石大丈許傳昔異僧所遺旱禱此石石浸龍池

  内雷雨輙至曰濟旱石巃嵸山在㕔城北三十里山極峻雲合則雨人以此驗陰晴又五

  里為打鶯山春鶯多集其上雪山在㕔城北九十里山有三峯上多積雪小甸山

  在㕔城北一百三十里山徑險絶以木為棧又山北二百二十里有明光山上有銀洞礦南又有南

  香甸寄箭山在隴川司境滇畧司有諸葛武侯寄箭山過此盡平地一望數千里

  犁山在隴川司境又有羅木山俱極高大夷人恃以為險丙弄山在南甸司東十里

  蠻干山在南甸司東十五里土酋憑恃其險世居其上沙木籠山在南甸司南一

  百里明統志正統中王驥破土酋思任發於此山元志平緬路有小沙摩弄即此南牙山

  在南甸司西一百八十里延袤一百餘里樹木陰翳官道經之上有石梯夷人據以為險又有清泉

  下流入南牙江正統間王驥再征麓川遣别將陳用儀開是山斷賊走路雲籠山在干崖司