Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  鶯山流於古矛山下灌溉㕔城西田畝馬場泉在㕔城北七里亦名馬常河灌大寛邑東

  至大橋路温泉有六一在㕔城西緬箐村一在東南大洞村一在南羅左衝村一在北馬邑村

  一在南甸司一在干崖司舊志在隴川司境者從石罅流出其𤍠如湯龍王塘有三一在

  㕔城觀音奇一在大寛邑一在侍郎壩○香泉井在㕔城東北水甚清冽而香

 ︹古蹟︺越甸廢縣在㕔城南明統志元至元中置縣於越甸尋省入府又古湧廢縣在㕔西

  一百里元置縣於古湧甸尋廢順江廢州在㕔城南元至元十一年置至正七年酋長樂

  孫求内附立宣撫司尋廢入騰衝府羅宻城在㕔城北三十里舊蠻酋所居濠塹猶存又西

  平原二里有西源城遺址相傳叚氏所置麓川城在隴川司南近木邦界舊麓川宣慰司治

  此山岡險阻周廻餘三十里栅堅塹廣不可驟越東南一面傍江壁立明正統間思任發以麓川叛

  王驥等統大兵四面分攻其西中西北及西南江上二門人攻東北門及東北出象門克之賊遁入