Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   南詔為銀生府地其後金齒僰蠻奪之宋時段氏

   莫能服元時内附屬威楚路後改置案板寨屬元

   江路明洪武三十三年改置鎮沅州永樂中升為

   府隸雲南布政使司

  本朝初因之隸雲南省乾隆二十五年改為直隸州

   領縣一

   恩樂縣在州城北六十里東西距二百九十里南北距八十里東至元江州新平縣界二百

   四十里西至本州界五十里南至本州界五十里北至景東廳界三十里東南至新平縣界八十里

   西南至本州界三十五里東北至景東廳界一百二十里西北至景東廳界二十五里本漢濮洛蠻

   地唐南詔時屬銀生府地曰猛摩蠻名者島宋段氏據之後為阿僰諸部蠻所奪元為馬籠他郎二