Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在廳城北一百五十里接壤定邊為郡咽喉保甸土司在廳城西北一百六十里明宣

  德中建土官陶姓世襲巡檢三岔河土司在廳城北七十里明宏治中建今因之土

  官楊姓世襲巡檢板橋驛在廳城東北六十里眀初置本朝因之土官阿姓世襲驛丞

  輿程記自定邊縣新田驛六十里至板橋驛又六十里至景東衞北吉寨在廳境明史洪

  武十八年百夷思倫發叛攻景東之北吉寨即此地安定堡在廳城北

 ︹津梁︺大河橋在廳城東二里跨大河上覆瓦屋四十九楹今水溢傾圯平川橋

  城南十里蘭津橋在廳城西南跨瀾滄江上後漢永平中建明永樂初修廣高千仞兩岸峭

  壁飛泉急峽鎔鐵為柱以鐵索繫南北為橋古稱巨險通華橋在廳城北跨通華河

  橋在廳城北八十里水泛衝圯往來病涉 本朝康熙九年重修

 ︹祠廟︺諸葛廟在廳城北衞城山頂昭忠祠在廳治城隍廟内本朝嘉慶八年