Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/173

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  息烽所城南樹極高枝皆仰生攫拏如龍爪春間開花𩔖山茶土人以其花之多少驗歲豐歉

  蛇生草澤間長尺許圍如錢首尖尾秃背黒腹白捕以竹筒急持之稍緩則自碎性能已風去癘

 ︹苗蠻︺土人在貴筑貴定廣順等處與軍民通婚姻男子事貿易婦人力耕作歲時禮節皆同中

  原黎平府亦有之宋家苗本中國之裔春秋時宋爲楚所蠶食俘其人民而放之南徼遂

  流爲夷即宋宣慰 之祖也頗通漢語識文字勤於耕織男子帽而長 衿婦人筓而短衿將嫁男家來

  迎 女家則率 親戚箠楚之謂之奪親喪 葬飯蔬飲 水今亦盡變爲華矣龍 家苗其種有四

  在廣順州者爲狗耳龍家好依深林薦莽之間春時立木於野謂之鬼竿男女旋躍而擇對既犇則

  女氏之黨以牛馬贖之方 通媒妁衣尚白喪服則易青男子束髪不冠善石 工婦人辮髪螺結上指

  若狗耳之狀衣斑 衣以五色藥珠爲飾人死以杵繫臼和歌哭以七 月七日祭其先塋鎮寕康佐司

  亦有犵狫一名犵獠其種有五蓬頭赤脚趫而善犇輕命死黨用布一幅横圍腰間花布