Page:Sibu Congkan Xubian289-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-191.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  慶綏城四百一十里晶河之糧員所駐俱乾隆四十八年遂城堡在慶綏城東乾隆二

  十八年於庫爾河濵建 按庫爾喀喇烏蘇之名本在遂城堡自築慶綏城名始西移於慶綏西域

  圖志所指庫爾喀喇烏蘇據堡言也新疆識略所指之庫爾喀喇烏蘇據城言也

 ︹屬境︺奎屯在庫爾喀喇烏蘇城東八十里遂城堡東五十里東有長河當孔道舊為布爾古特

  台吉尼瑪游牧處 按唐書地理志自清海軍西度葉葉河二百八十里至西林守捉今之綏來縣

  為唐清海軍地奎屯東至綏來二百八十里則奎屯乃唐西林守捉地也布勒哈齊

  爾喀喇烏蘇西六十里西濱濟爾噶朗河鄂壘扎拉圖在布勒哈齊西二百二十里乾

  隆二十一年阿睦爾撒納叛將軍兆惠進討遇賊擊敗之於此   高宗純皇帝聖製有鄂壘扎

  拉圖之戰詩其西三十里為噶順又西七十里為烏里雅蘇圖晶河在烏里雅蘇圖西三十里

  地以河名乾隆二十三年將軍兆惠擒布爾古特台吉渾齊於此地入版圖二十八年建豐順堡設