Page:Sibu Congkan Xubian289-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-191.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  察奇爾河在塔爾巴哈台西南阿里瑪圖巴爾楚克河西一百里源出南山下北百里

  裕勒雅爾河在塔爾巴哈台西舊音雅勒裕爾在庫爾哈喇烏蘇之額布圖河西三十

  里瀦為小澤餘波入布勒哈齊池乾隆三十一年秩於祀典有𡻕𥙊𥙿勒雅爾河文哈柳圖

  河在塔爾巴哈台東北阿勒坦山西北源岀山西南麓西北流一百餘里匯為巨浸復西南行百

  餘里至阿拉克山昌吉斯台河在塔爾巴哈台東北阿拉克池西北十里南流匯於

  柴羅爾河在塔爾巴哈台東北昌吉斯台河西二十五里哈爾巴噶河

  在塔爾巴哈台東北去烘和圖池五十里東流注之噶勒札爾巴什池在塔爾巴

  哈台東南哈喇莽柰山北一百里上承青吉勒河之水西流三百餘里匯為巨浸周圍二百里餘波

  入於沙磧圖古勒池在塔爾巴哈台西南東北距愛呼斯池一百五十里烏里雅蘇台河

  額敏河西流入之周圍百餘里愛呼斯池在塔爾巴哈台西北烘和圖池西南二百五十