Page:Sibu Congkan Xubian290-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-192.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  水經注蔥嶺高千里西河舊事曰其山高大上生蔥唐西域記蔥嶺者南接大雪山北至熱海千泉

  西至活國東至烏鎩國各數千里崖嶺數百里幽谷險峻恒積冰雪寒風勁烈又以山崖蔥翠故以

  和什庫珠克嶺在喀什噶爾西南蔥嶺中阿喇楚勒東一百里舊音霍斯庫魯

  克山勢寛廣峯嶺極峻唐西域傳由疏勒西南入劒末谷不忍嶺應即其地烏魯阿喇

  特嶺在喀什噶爾西北境為蔥嶺東北分支處由是東北行為天山正幹克伯訥克

  嶺在喀什噶爾西境外一百里其東五十里為哈喇山齊齊克里克嶺在哈喇山

  東一百里當孔道北特勒克嶺在齊齊克里克嶺東一百里當孔道北杭阿喇

  特嶺在特勒克嶺東一百里當孔道北又東南行接葉爾羌南境諸山喀什噶爾

  河在喀什噶爾城南少東即赫色勒河下流東行五百里經巴爾楚克城南又東行六百里北㑹

  阿克蘇河南㑹葉爾羌和闐二河入塔里木河漢書言河有二源一出蔥嶺即謂此水及葉爾羌河