Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  南流㑹上神水河温冷特泉在右翼南二百里拉克拉哈爾泉

  翼南二百三十里源出拉克拉哈爾山東南流㑹豹河賽因阿喇善温泉

  翼西南一百八十里即熱河之源湯泉在右翼西八十里卯金温泉在右翼西

  一百十五里有二泉一出卯金河東西流㑹卯金河一出卯金河西東南流亦㑹卯金河烏里

  雅蘇台泉在右翼西北九十里源出西寶敖爾山西北流㑹克爾河奴黑圖泉

  在右翼北三十里五泉在左翼東三十五里源出五嶺東南流㑹遂濟河𫎇古名他奔泉

  𫎇格泉在左翼西七十里烏哈爾温泉在左翼北一百里

 ︹古蹟︺大寕舊城在右翼南本遼時大定府遼史地理志中京大定府秦為遼西郡漢為新

  安平縣漢末步奚居之幅員千里多大山深谷險阻足以自固魏武北征縱兵大戰降者十餘萬去

  之松漠其後拓跋氏乘遼建牙於此當饒樂河水之南温渝河水之北唐太宗伐高麗駐蹕於此部