Page:Sibu Congkan Xubian293-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-195.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


   邑本明年釋令歸國十一年復遣貝勒代善等聲罪致討獲貝勒巴克盡俘其人民牲畜而還至是

   色本瑪尼復為察哈爾所侵奔科爾沁無以自存遂來降順治五年追封色本

   為多羅達爾漢貝勒世襲主右翼至嘉慶七年

   幹珠爾扎布襲封凡十世附鎮國公一係色本弟

   瑪尼順治五年追封世襲公銜台吉一乾隆四十

   八年封又追封内齊為多羅貝勒世襲主左翼至

   嘉慶二十三年以佈木色楞襲封凡十世共爵四

   其貢道由喜峯口

   右翼駐圖爾山南在喜峯口東北一千二百里東西距七十里南北距四百六十里東自脱脱

   山與在翼分界西至阿嚕科爾沁界七十里南至喀爾喀左翼界二百二十五里北至烏珠穆沁左