Page:Sibu Congkan Xubian294-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-196.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   事四日餘便至京師舊唐書地理志宥州天寶元年為寕朔郡至德二年改為懷德郡都督府乾元

   元年復為宥州元和十五年移治長澤縣為吐蕃所破長慶四年夏州節度使李祐復置高望

   舊縣在右翼前旗直榆林北漢置屬上郡為北部都尉治後漢省虎猛舊縣

   翼前旗界内直榆林北漢置屬西河郡後漢省又漢置西河郡領增山縣北部都尉治有道西出眩

   雷塞又穀羅縣武澤在西北後漢俱省其地俱在今套内之南與榆林邊界接境河濱舊

   縣在左翼前旗界内元和志河濱縣本漢沙南縣地後魏及周為銀城縣地隋為榆林縣地貞觀

   三年於此置河濱縣東臨河岸因以為名改雲州為威州立嘉名也八年廢威州以縣屬勝州河濱

   關在縣東北貞觀七年置唐書地理志勝州河濱貞觀三年以縣置雲州四年曰威州八年州廢

   來屬寰宇記縣在勝州南一百九十里五代時與州俱廢 按此在黃河西岸為唐時勝州之河濱

   若遼置東勝州亦領榆林河濱二縣其地在黃河東岸非隋唐舊地也舊白城在右翼前