Page:Sibu Congkan Xubian295-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-197.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 衮布曽孫乾隆三年授一等台吉二十二年子達什襲二十五年子班第襲五十五年子達瑪璘襲

 嘉慶二十四年哈斯巴咱爾襲

 附厄魯特扎薩克固山貝子二一旗阿喇布坦本厄魯特台吉康熙

 四十一年來降封多羅郡王四十二年子車淩旺布襲雍正七年弟色布騰旺布襲乾隆十三年

 子朋素克降襲貝子二十六年  詔隸喀爾喀賽因諾顔部四十二年以罪削子納木扎勒襲

 五十三年子車淩多爾濟襲五十六年卒仍以朋素克襲嘉慶四年孫多爾濟巴勒襲二十二年以

 其祖朋素克胞姪孫查克達爾扎勒襲 一旗丹濟拉本厄魯特台吉康𤋮三十六年來降授内大

 臣四十四年封輔國公四十七年子多爾濟色布騰襲雍正元年晉固山貝子八年晉多羅貝勒乾

 隆二年子三都布降襲固山貝子二十六年嗣子貢楚克邦襲  詔隸喀爾喀賽因諾顔部嘉

 慶九年以病罷子濟克默特貢桑襲十三年子車伯克扎勒襲十九年兄扎木彦多爾濟襲二十三