Page:Sibu Congkan Xubian296-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-198.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹古蹟︺彊陰舊城在牧廠地漢置疆陰縣屬雁門郡後漢因之後廢舊志在大同縣邊外

 鑲黄等四旗牧廠在張家口北一百里控果羅鄂博岡東西距一百四十里南北距一

  百五十里東至鑲藍旗牧廠界九十里西至正黄旗牧廠界五十里南至宣化府邊界四十里北至

  鑲黄旗察哈爾界一百十里東南至鑲藍旗牧廠界九十五里西南至邊界五十里東北至太僕寺

  左翼牧廠界六十里西北至鑲黄旗察哈爾界一百九十里由張家口至 京師四百一十里

 ︹建置沿革︺漢上谷郡地唐新州地金置撫州治柔遠

  縣屬西京路元為興隆路皇慶元年改為興和路

  明初置興和守禦千户所於此永樂二十年徙所

  治宣府遂廢為邊外地

 本朝置鑲黄等四旗牧廠