Page:Sibu Congkan Xubian296-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-198.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  沙金故名唐書南蠻傳貞元五年南詔異牟㝷大破吐蕃於神川遂斷鐵橋溺死以萬計又西域傳

  多彌木西羌屬吐蕃號難磨濱犁牛河土多黄金又地理志渡西月河二百一十里至多彌國西界

  又經犁牛河渡藤橋百里至列驛明統志金沙江古名麗水源出吐蕃界犁石下名犁水訛犁為麗

  流經巨津通安寶山三州 按犁石者以其石如牛也其水因之得名故有犁牛之稱舊志謂此即

  (⿱艹石)水不知(⿱艹石)水即今鴉龍江其下流名打冲河非金沙江也或謂此即繩水按水經注(⿱艹石)水逕越

  嶲大莋縣入繩繩水出徼外山海經曰巴遂之山繩水出焉東南流分為二水其一水枝流東出逕

  廣柔縣東流注於江其一水南徑旄牛道至大莋(⿱艹石)水合自下亦通謂之繩水矣今金沙江下流

  正與打冲河合其説似之唐樊綽以麗水為禹貢之黒水云與瀰渃江合經驃國東入南海程大昌

  疑其源流狹小不足以合雍梁二州𭛌境然今金沙江自與大江合不入南海非黒水也明僧宗泐

  望河源詩自記云河源出自抺必力赤巴山番人呼黄河為抺處犁牛河為必力處赤巴者分界也