Page:Sibu Congkan Xubian297-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-199.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   其説盛相矜誇瑪竇有萬國全圖其大略言天下有五大州第一曰亞細亞州第二

   曰歐邏巴州第三曰利未亞州第四曰亞墨利加州最後得墨瓦蠟泥加州為第五而域中大地盡

   矣其所謂亞細亞州者自中國以至日本交趾西域等國皆是也其所謂歐邏巴州者則南至地中

   海北至青地及冰海東至大乃河墨阿的湖大海西至大西洋共七十餘國自國王以及庶民皆奉

   天主耶蘇敎即瑪竇等所生之本國也其所謂利未亞州者南至大浪山北至地中海東至西紅海

   聖老楞佐島西至阿則亞諾海大小共百餘國其所謂亞墨利加州者地分南北中有一峽相連峽

   南曰南亞墨利加南起墨瓦蠟泥海峽北至加納達峽北曰北亞墨利加南起加納達北至冰海東

   盡福島地最廣大其所謂墨瓦蠟泥加者因以西把泥亞國王念地為圜體徂西自可達東乃命其

   臣墨瓦蘭者往訪沿亞墨利加東偏展轉經年忽得海峽亘千餘里海南大地杳無涯際以墨瓦蘭

   首開此區遂即其名命曰墨瓦蠟泥加云四十四年禮部侍郎沈㴶給