Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


苐八十九漢河東地界石記延熹四年

苐九十漢倉頡庿人名延熹五年正月

苐九十一漢成𦤎令任伯嗣碑延熹五年

苐九十二漢任伯嗣碑隂

苐九十三漢桐柏庿碑延熹六年正月

苐九十四漢平輿令薛君碑延熹六年二月

苐九十五漢山陽太守祝睦碑延熹七年八月

苐九十六漢祝睦後碑

苐九十七漢太山都尉孔宙碑延熹七年十月

苐九十八漢孔宙碑隂