Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


苐三百六十四後魏張猛龍碑隂

苐三百六十五後魏贈司空元暉碑正光三年四月

苐三百六十六後魏郭太妃碑正 光三年四月建孫文韜

苐三百六十七梁茅君碑張澤正書普通三年五月

苐三百六十八後魏望都令侯宗碑正光三年六月

苐三百六十九梁招𨼆寺刹下銘普通三年九月

苐三百七十後魏邑義一千人造像記正光五年四月

苐三百七十一後魏孟思文等造像記正光六年四月

苐三百七十二後魏房曇渊等造像記荘帝永安三年十月

苐三百七十三後魏范陽王誨碑孝武帝太昌九年十二月