Page:Sibu Congkan Xubian311-趙明誠-金石錄-5-1.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


苐四百九十九陏造像碑開皇十五年九月

苐五百陏上柱國韓擒虎碑開皇十五年十月

苐五百一隋李氏像碑開皇十六年七月

苐五百二陏車𮪍将軍盧贍墓志開皇七年八月

苐五百三陏王明府造像碑開皇十七年八月

苐五百四陏梁州使君陳茂碑開皇十八年十一月

苐五百五陏五原國太夫人鄭氏墓誌開皇二十年二月

苐五百六陏賈使君墓誌仁夀元年二月

苐五百七陏蒙州普光寺碑仁夀元年七月

苐五百八陏張光墓誌仁夀元年八月