Page:Sibu Congkan Xubian312-趙明誠-金石錄-5-2.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 年正月

苐一千六百二十三唐兵部郎中韋晊墓誌宇文邈撰正書

 無姓名貞元十一年二月

苐一千六百二十四唐菩薩戒石壇記長爪請問經附沙門大𮗚

 述屈賁正書貞元十一年二月

苐一千六百二十五唐㑹善寺戒壇記陸 長源撰陸郢八分書貞元

 十一年七月

苐一千六百二十六唐崔淙謝廣利方表行書貞元十二年五月

苐一千六百二十七唐忠武公將佐略上陳翃撰胡証八分書貞元

 十二年六月