Page:Sibu Congkan Xubian332-洪邁-容齋隨筆-12-04.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


當是明年也案漢書王莽以初始元年十二月癸酉朔

日竊即眞位遂以其日爲始建國元年正月安有明年

却稱元年之理其可𥬇三也楚SKchar盤之銘曰齊侯作楚

SKchar寶盤則爲之說曰楚與齊從親在齊湣王之時所謂

齊侯則湣王也周末諸侯自王而稱侯以銘器尚知止

乎禮義也夫齊楚之爲國各數百年豈必當湣王時從

親乎且湣王在齊諸王中最爲驕暴甞稱東帝豈有肯

自稱侯之理其可𥬇四也漢梁山鋗之銘曰梁山銅造

則爲之說曰梁山銅者紀其所貢之地梁孝王依山鼓

鑄爲國之冨則銅有自來矣夫即山鑄錢乃吳王濞耳