Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


勑令書襄謂近世書寫碑誌則有資利(⿱艹石)廷之命則有司存焉待詔其職也今與待詔

爭利其可乎力辭乃已蓋辭其可辭其不可辭者不辭也然後知蔡公之旨意如此雖勲

德之家請於朝出勑令書者亦辭之不止一温成碑而巳其清介有守後世或未知之故

載於此    楊渉父子

唐楊渉爲人和厚恭謹哀帝時自吏部侍郎拜相時朱全忠擅國渉聞當爲相與家人相

泣謂其子凝式曰此吾家之不幸也必爲汝累後二年全忠簒逆渉爲押傳國寳使凝式

曰大人爲唐宰相而國家至此不可謂之無過况手持天子璽綬與人雖保冨貴柰千載

何盍辭之渉大駭曰汝滅吾族神色爲之不寜者數日此一楊渉也方其且相則對其子

有不幸之語及持國寳與逆賊則駭其子勸止之請一何前後之不相侔也鄙夫患失又