Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


世之伎術以五星論命者大率以火土爲惡故有晝忌火星夜忌土之語土鎭星也行遲

毎至一宫則二歳四月乃去以故爲災最乆然以國家論之則不然符堅欲南伐歳鎭守

斗識者以爲不利史記天官書云五潢五帝居舎火入旱金兵水水宋均曰不言木土者

德星不爲害也又云五星犯北落軍起火金水尤甚木土軍吉又云鎭星所居國吉未當

居而居巳去而復還居之其國得土(⿱艹石)當居而不居旣巳居之又西東去其國失土其居

乆其國福厚其居易福薄如此則鎭星乃爲大福德與木亡異豈非國家休祥所係非民

庶可得侔邪    東坡引用史傳

東坡先生作文引用史傳必詳述本末有至百餘字者蓋欲使讀者一覽而得之不待復

㝷繹書䇿也如勤上人詩集叙引翟公罷廷尉賔客反覆事晁君成詩集叙引李郃漢中